понеділок, 10 жовтня 2016 р.

Пам’ятка для педагога-організатора
щодо організації навчання лідерів учнівського самоврядування

Учнівське самоврядуванняспосіб організації життя учнівського колективу, який реалізується в залученні учнів до планування, організації роботи, контролю та підбитті підсумків їх діяльності за допомогою педагогічного колективу.
 Лідер –  людина (член учнівського колективу), здатна повести за собою, пробудити інтерес до справи.
Проблеми, з якими зустрічаються лідери учнівського самоврядування:
 1) низька поінформованість про зміст діяльності лідера, про теорію лідерства та управління, психологію роботи з колективом учнів;
2) відсутність навичок організаційної, керівної роботи;
3) низька поінформованість про методи, форми, структуру організаційної роботи, відповідальність та контроль за виконанням прийнятих рішень;
4) низька поінформованість щодо правових аспектів діяльності учнівського самоврядування;
5) невміння  мотивувати  учнів до діяльності;
6) відсутність навичок  ораторського мистецтва;
6) самоусвідомлення себе, як лідера,  створення Я-образу,  Я-концепції.
Коли людина береться вести по складній дорозі інших, їй необхідно знати не тільки напрямок; їй потрібні знання того, як повести людей за собою, як зробити так, щоб вони тобі повірили, як організувати їх. Дитяче самоврядування в школі відкриває невичерпні можливості для постійного вдосконалення лідерів, але за умови правильно організованої педагогом-організатором роботи з лідерами. Компасом на дорозі учнівського самоврядування для учнів-активістів є  навчання лідерів.
Його мета:
· підвищення психологічної грамотності лідерів учнівського самоврядування;
· ознайомлення учнів з теоретичними засадами лідерство в суспільстві.
· ознайомити з ознаками та факторами виявлення схильності до лідерства;
· сформувати навички роботи в команді;
· навчити ставити мету, планувати роботу,  приймати рішення;
· розвивати організаторські здібності;
· допомогти в створенні позитивного іміджу та подоланні складнощів при формуванні Я-концепції.
Головне завдання занять – максимально розвинути потенційні здібності кожної дитини, сформувати у школярів ініціативу та  творчість., дисциплінованість, самостійність, ініціативність, розвинути навички спілкування.
Навчання активу включає:
·         теоретичні питання, практичні заняття, активні форми роботи, ділові ігри, тренінги,
·          інформаціюпро діяльність шкільного дитячого об’єднання та дитячих та молодіжних організацій,  різноманітні тести на вивчення себе як особистості.
В результаті навчання лідери повинні:
-         розуміти зміст і завдання свого доручення;
-         бачити перспективи своєї роботи;
-         вміти планувати;
-         вміти визначати коло обов΄язків та відповідальність кожного за конкретну справу;
-         вміти контролювати і допомагати в разі необхідності своїм товаришам;
-         вміти  організовувати і проводити засідання активістів, збори класів.
Форми навчання лідерів:  диспут, гра,  тренінг, аукціон ідей, брейн-ринг,  конференція, мозковий штурм, КТС, вікторина, інтерактивне заняття.
Типи лідерів:

Ø  Лідер формальний.
Ø  Лідер неформальний.
Ø  Лідер – руйнівник (діє у власних інтересах, на першому місці не справа, не люди, а егоїстичне бажання возвеличити себе).
Ø  Лідер – творець (працює в інтересах справи, всієї організації, веде всіх за собою.)
Ролі  лідерів-творців учнівського самоврядування:
Ø  лідери-організатори   (Ділові лідери ) -  відіграють основну роль у вирішенні завдань, поставлених перед колективом. Вони добре розбираються у міжособистісних стосунках.
Ø  лідери-генератори емоційного настрою (емоційні лідери) - найчастіше відчувають потребу в керуванні колективом.
Ø  лідери-ініціатори ( виділяються на етапі висування ідей, пошуку  сфер і форм діяльності).
Ø  лідери-ерудити,
Ø  лідери-умільці – найпідготовленіший до конкретного виду діяльності член колективу.
 Загальні якості учня - лідера
Ø  Компетентність – знання справи, у якій людина проявляє себе як лідер.
Ø  Активність – уміння діяти енергійно, наполегливо.
Ø  Ініціативність – творчий прояв активності, готовність до висування ідей, пропозицій.
Ø  Товариськість  – відкритість до інших, потреба мати контакти з людьми.
Ø  Кмітливість – здатність швидко доходити до суті явищ, бачити їх причини й наслідки, визначати головне.
Ø  Наполегливість – прояв сили волі, завзятості, уміння доводити справу до завершення.
Ø  Самовладання – здатність контролювати свої почуття і поведінку у складних ситуаціях.
Ø  Працездатність – витривалість, здатність вести напружену роботу.
Ø  Спостережливість – уміння бачити, мимохідь визначати важливе, зауважувати деталі.
Ø  Самостійність – незалежність у судження, уміння брати відповідальність  на себе.
Ø  Організованість – здатність планувати свою діяльність, проявляти  послідовність та зібраність.
Якості особистості лідера:
Ø  Здатність керувати собою («якщо хочу, то зможу»), здатність повною мірою використовувати свій  час, енергію, уміння переборювати труднощі, виходити із стресових ситуацій.
Ø  Наявність чіткої мети («знаю, що хочу»), тобто ясність у питаннях про мету своїх вчинків, наявність завдань, розуміння їх реальності, і вміння оцінювати ступінь просування до них.
Ø  Уміння вирішувати проблеми (знайти вихід у лабіринті думок) – уміння виділяти в проблемі головне і другорядне, оцінювати варіанти вирішення проблеми, прогнозувати наслідки після  ухвалення рішення, визначати ресурси для вирішення проблеми.
Ø  Творчий підхід до організації людей («не так, як усі»), пошук нових, нестандартних підходів до вирішення управлінських проблем, уміння  генерувати ідеї та прагнення до нововведень.
Ø  Уміння впливати на оточуючих (вести за собою), впевненість у собі, вміння встановлювати особистісні стосунки, здатність переконувати, вміння слухати інших.
Ø  Знання особливостей організаторської діяльності,  уміння підібрати та розставити людей, скласти план  і включити людей у його виконання, стимулювати роботу товаришів, тактовно контролювати їх роботу.
Ø  Наявність організаторських здібностей : організаторське чуття (психологічний такт),  емоційно-вольова діяльність (суспільна енергійність, вимогливість, критичність ), схильність до організаторської роботи.
Ø  Уміння працювати з групою: розуміння важливості згуртованості колективу, здатність переборювати обмеження, які шкодять ефективній роботі колективу, уміння домагатися згоди в колективі, прагнення до аналізу й пошуку розвитку групи.