понеділок, 22 серпня 2016 р.

                         Методичні рекомендації  щодо 
планування роботи педагога-організатора

Планування виховної роботи – це процес моделювання діяльності педагога-організатора на певний період часу, коли він створює модель своєї діяльності: змістовну, організаційну, структурну. Він є одним із етапів управління процесом формування особистості та учнівського колективу, впорядковує педагогічну діяльність, забезпечує виконання таких вимог до педагогічного процесу, як планомірність, системність, керованість і наступність результатів. У загальному уявленні план – це документ який вказує змістовні орієнтири діяльності і визначає їх порядок, обсяг і тимчасові границі. Чітке, перспективне і оперативне планування забезпечує високу ефективність виховної роботи, дозволяючи визначити найсуттєвіші напрямки діяльності, зосередити увагу на головному.
План є документом, який захищає педагога-організатора від хаотичної діяльності і доводить системний підхід щодо організації виховного процесу. Він стає помічником при умові відповідності наступним вимогам (М. Рожков, Л. Байбородова).
1. Цілеспрямованість, тобто плановий зміст і форми роботи, передбачає реалізацію конкретних цілей і завдань. Кожна справа, дія мають сприяти вирішенню поставлених завдань. Залежно від мети кожна форма роботи має свою специфіку використання.
2. План орієнтований на реалізацію потреб та інтересів дітей, на їх розвиток, що припускає облік пропозицій школярів і батьків при плануванні, вивчення їх ціннісних орієнтацій.
3. План – це результат спільної творчості педагога-організатора та всіх учасників виховного процесу.
4. План роботи передбачає зв’язок виховного процесу з життям суспільства, практичною діяльністю дітей, що означає:
–       створення умов для застосування школярами на практиці знань, отриманих на уроці, у позаурочний час;
–       відображення основних подій країни в житті колективу;
–       залучення дітей до активної діяльності, перетворення навколишнього середовища.
5Орієнтація на комплексний характер планів, що передбачає:
–       різноманітність змісту і форм роботи, спрямованих на розвиток різноманітних інтересів і здібностей дітей;
–       позитивний вплив на різні сторони, властивості особистості;
–       залучення школярів до різних видів діяльності;
–       цілісність впливу на свідомість, почуття, поведінку дітей.
6. План передбачає створення учням умов для вибору різних видів, форм діяльності, своєї позиції в планованій роботі.
7. При плануванні необхідно забезпечити послідовність змісту і форм діяльності: виключити невиправдане дублювання, враховувати попередній досвід, бачити перспективи в роботі.
8. Конкретність і доцільність плану, обґрунтованість запланованої роботи, що припускає облік особливостей кожного учнівського та педагогічного колективу, рівня їхнього розвитку, сформованих традицій, педагогічну обґрунтованість запланованої роботи відповідно до задач колективу.
9. Реальність і розумна насиченість плану.
Планування справа творча, тому педагог-організатор має право вибрати такий варіант, який найбільше відповідає його педагогічним переконанням, містить необхідну інформацію, є зручним для використання у повсякденній роботі.


Зміст, форми і структура 
плану роботи педагога-організатора

У практиці роботи педагога-організатора використовуються різні види планування: перспективне (річний план), календарне, тижневе.
Перспективне планування передбачає складання плану роботи на навчальний рік.
Календарне планування – план діяльності педагога-організатора на місяць.
Тижневе планування передбачає складання плану роботи педагога-організатора на тиждень.

Структура перспективного (річного) плану:

Вступ.
І розділ.  Робота з ДЮО та  учнівським самоврядуванням школи.
ІІ розділ. Організаційно-масова діяльність.
ІІІ розділ. Самоосвітня діяльність.
«Вступ»  -  аналіз діяльності педагога-організатора за минулий рік. Без цього неможливо правильно визначити цільові орієнтири, пріоритетні напрями виховної роботи педагога-організатора на наступний навчальний рік, обрати оптимальні форми, методи та прийоми її організації.
Залежно від організаторської культури школи, традицій виховної діяльності, особистісних якостей педагога-організатора застосовуються такі види аналізу:
-       аналіз реалізації цілей та виконання завдань (оцінюється ступінь досягнення мети, визначеної у плані роботи за минулий період);
-       аналіз основних подій і педагогічних ситуацій (аналіз, оцінювання, облік результатів, тобто діагностування нової ситуації).
При цьому необхідно враховувати:


Позитивні аспекти здійсненої діяльності
(що із запланованого вдалося реалізувати і завдяки чому)
Негативні аспекти здійсненої діяльності
(що із запланованого не вдалося реалізувати
 і завдяки чому)
–       що було особливо вдалим у визначенні змісту, форм та способів організації спільної діяльності педагога-організатора та інших учасників виховного процесу; доцільність і результативність проведених заходів щодо розвитку колективу;
–       які нові результати отримано в процесі підготовки, проведення та підбиття підсумків спільної діяльності;
–       які педагогічні наслідки можуть мати проведені заходи
–       що не вдалося, хто не зміг впоратися зі своїм дорученням, які педагогічні та організаційні завдання не вдалося виконати;
–       які проблеми можуть загостритись найближчим часом, проявитися у перспективі

Успішному проведенню такого аналізу сприяє колективний аналіз життєдіяльності, який передбачає активну участь в аналітичній роботі всіх суб’єктів виховного процесу, педагогів, учнів, батьків. Можна виділити такі форми колективного аналізу: усне опитування, анкетування, заповнення “відкритої сторінки думок”, випуск різноманітних інформаційних листків, радіо- та фотогазет, стіннівок, виготовлення мальованого фільму “Справи минулого року”, різноманітні форми колективного творчого аналізу (усний журнал, “жива газета”, “телепрограма” тощо), огляд досягнень, самоатестації шкільного колективу, загальношкільні збори, присвячені підбиттю підсумків роботи протягом року.
У «Вступі», відповідно до результатів, отриманих у процесі аналізу виховної діяльності,  педагог-організатор визначає цілі, завдання та  напрями своєї діяльності, форми та способи організації життєдіяльності учнівського колективу в новому навчальному році. На сьогодні його головною метою є виховання всебічно та гармонійно розвиненої особистості, У підході до визначення і формування мети, бажано керуватися наступним:
–       орієнтація на формування творчої особистості, її подальший розвиток і вдосконалення;
–       визначення мети з урахуванням можливостей школи, реалізація виховної проблеми школи;
–       орієнтація на те, щоб у кожній педагогічній дії, враховувалися гармонія взаємовідносин з людьми і самим собою;
–       мета має бути сформульована таким чином, щоб результати наближення до неї можна було б передбачити і оцінити;
–       цілі та завдання мають бути гнучкими, придатними до коригування, виконання яких дає змогу досягти поставленої мети.
Обов’язковим є врахування методичних рекомендацій МОН України щодо організації виховного процесу в школі на поточний рік.

Розділ І.  Робота з ДЮО та  учнівським самоврядуванням школи.
У цьому розділі відображається координація діяльності дитячо-юнацьких  об’єднань та учнівського самоврядування школи: збори, засідання, навчання активу,  лінійки, випуск загальношкільної газети і т.д.

№з/п
Зміст діяльності
Дата виконання
Відповідальний
Примітка
1.  

     
Загальношкільні збори
вересень, квітень
ПІБ педагога-організатора

2.       
Засідання ради лідерів
1 понеділок місяця
ПІБ педагога-організатора, голови ради лідерів

3.       
Засідання ради дитячого об’єднання «Веселка»
2 понеділок місяця


4.       
Засідання правозахисного комітету
2 вівторок місяця
ПІБ педагога-організатора, голови правозахисного комітету

5.       
Навчання лідерів класів
4 п’ятниця місяцяРозділ ІІ. Організаційно-масова діяльність.
У цьому розділі плануються виховні масові заходи як загальношкільні, так і для кожної вікової категорії учнів окремо, робота з батьками.
Добір масових заходів має бути системним, науково-обґрунтованим, тому педагогу-організатору під час планування своєї діяльності слід керуватись нормативними документами,  програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України», методичними рекомендаціями щодо організації виховної роботи в ЗНЗ, календарем визначних дат, районним планом масових заходів, планом виховної роботи школи. Перевагу слід віддавати тим справам, які пропонують учні, обов’язково враховувати традиції школи та вікові особливості дітей.
У графі «Зміст діяльності» вказуються форма проведення заходу  і   його назва. Наприклад:  вечір відпочинку «Мистецтво нашого народу», ігрова програма «Подорож країною ігор та розваг», інтелектуальна гра «Щасливий випадок», вікторина «Найрозумніший», флеш-моб «Україна – єдина країна», конкурс малюнка на асфальті «Дітям Землі усміхається сонце».

№ з/п
Зміст діяльності
Дата проведення
Учасники
Відповідальні
Примітка
1.
Свято Першого  дзвінка «Зустрічай нас, рідна школо!»
1.09.2014
Учні 1-11 кл.
ПІБ педагога-організатора,…..

2.
Конкурс малюнка на асфальті «Дітям Землі усміхається сонце», приурочений  Дню Миру.
 19.09.2014
Учні 1-4 кл.
ПІБ педагога-організатора,….

3.
Конкурсна програма «Топ-топ, топає турист», приурочена Дню туриста.
27.09.2014
Учні 5-8 кл.
ПІБ педагога-організатора, представники учнівського самоврядування

4.
Участь у районному зльоті волонтерських загонів.
30.09.2014
члени волонтерського загону
ПІБ педагога-організатора,….

І т.д.
           
Розділ ІІІ. Самоосвітня діяльність.
У цьому розділі відображається вся робота педагога-організатора над підвищенням свого професійного та фахового рівня.
№ з/п
Зміст діяльності
Дата виконання
Примітка
1.
Опрацювання нормативних документів.
-       ЗУ «Про освіту»;
-       ……………………
-       …………………
-       …………………
-       …………………

Вересень 2014

2.
Опрацювання методичної літератури.
-        


3.
Опрацювання періодичної преси.
-       Ж-л «Позашкільна освіта» № 3-4, 2013р. «Формування творчої осбистості»;
-       ……………………………;
-       …………………………..
Листопад 2014

4.
Участь у роботі районного методичного об’єднання педагогів-організаторів (участь у семінарах, творчих та динамічних групах, Школі  педагога-організатора-початківця…).
-       ……………………………………………;
Згідно плану РМК

5.
Участь у шкільному методичному об’єднанні класних керівників.
-       ……………………………………………..


6.
Участь у нарадах при директорові, засіданнях педагогічної ради.
-       …………………………………………..


7.
Вивчення передового педагогічного досвіду (п-о Антонінської ЗОШ І-ІІІст. Герасимчук Н.Е., п-о-методиста Красилівської ЗОШ І-ІІІст. №4 Сень О.В.)
протягом рокуКалендарний  (місячний) план роботи.
Календарний  (місячний) план роботи складається на місяць і має зручну для педагога-організатора форму. У нього виносяться по числах всі заходи перспективного (річного) плану.
План можна складати у вигляді плану-сітки.

План роботи на  вересень 2014р.


1.
 
       

Свято Першого дзвінка «Зустрічай нас, рідна школо!»

2                  
 
       

Засідання ради лідерів у/с

4
 

3
 
Участь у районному семінарі педагогів-організаторів (на базі Красилівського РБТДЮ)

5
 
     
Засідання правозахисного комітету           
Конкурс малюнка на асфальті
«Дітям Землі усміхається сонце»